Kira Sözleşmesi İmzalamadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Sözleşmesi İmzalamadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN “CHECK LIST”

1 Kiralayan (İsim-Unvan-Kiralama Yetkisi-Vekaletname-Vergi Dairesi-Vergi Kimlik No)

2 Kiralanan Yer – Tapu-Adres-Kroki-Fotoğraf

3 Kiralanan Yer’de Mevcut Kiracı Var Mı ? Var ise Tahliye Zamanı

4 Kiralanan Yer M2 –Röleve Tarifi

5 Kiralanan Yer Teslim Tarihi

6 Kiralanan Yer Dekorasyon Başlangıç Tarihi ve Dekorasyon Süresi

7 Mağaza Açılış Tarihi

8 AVM açık mı ? Yeni açılacak ise açılış tarihi.

9 Kira Sözleşmesi Başlangıç tarihi

10 Kira Ödemeleri Başlangıç tarihi

11 Kiralanan Yer Teslim Koşulları ( Teknik-Ticari-Mali)

12 Kira Süresi

13 Alt Kira Hakkı Var Mı Alt kiralama hakkı olmalı, bayilikten ana firmaya devirde ve grup şirketlerine alt kiralamada sınırlama olmamalı

14 Sabit Kira

15 Ciro Kirası

16 Sabit-Ciro Kirası Karşılaştırma – Mahsuplaşma- Ciro Mutabakatı Ciro bildiriminin kiracının istediği şekilde yapılması

17 Peşin Kira

18 Kira Artış Oranı

19 Sözleşmenin döviz kurunda hangi günün temel alacağının netleştirilmesi

20 Ödeme yapılacak banka bilgisi

21 Depozito (Miktar-Süre-Şekil)F Depozito banka teminat mektubu olmalı, 1yıllık olmalı ve Mağazayı teslim aldıktan sonra 15 gün içerisinde teslim edilmeli

22 Genel Gider Tarifi-kapsamı-Bütçeleme Şekli-Raporlama Ortak alan gideri için maksimum rakam (CAP) belirlenmeli Genel gider detayları fatura ekine eklenmeli, AVM tarafından aylık rapor verilmeli (kapı giriş sayısı, aylık giderler vb.) Reklam – Tanıtım – Pazarlama-Halkla İlişkiler Giderleri Genel Gider’e dahil mi? Sezonluk ve yıllık reklam bütçesinin tanımı yapılmalı

23 Genel Gider ve Diğer Ödemeler Artış Oranı

24 Kira bedeli muacceliyeti konusu

25 Yasal İzinler (imar durumu-iskan belgesi-çalışma ruhsatı) Kiralananın ruhsat ve gerekli izinleri almaya herhangi bir engelinin bulunması halinde kiracının ruhsat ve belgelerini alamaması veya ticari faaliyetinin engellenmesi halinde kiracı kira bedelini ödemekten imtina edebilir veya bu durumun üç aydan uzun sürmesi halinde sözleşmeyi feshedebilir. Bunlarla birlikte zararlarının tazmin edilmesini talep edebilir.

26 Kiralananın Kiralayan Tarafından 3. Kişilere Devri

27 Kiracının Hisse Değişikliğinin Fesih Hakkı Olup Olmadığı

28 Kiralanan tadilatlarının ticari faaliyetleri engellemeyecek şekilde yapılması

29 Mağaza açma kapatma saatlerinde gecikme, fesih sebebi olamaz

30 Marka karmasıyla birlikte sadece firmanın asıl markası değil firma adına tescil edilmiş tüm markaları satabilme imkanı olmalı, marka kendi adına yaptırdığı tüm gıda-dışı ürünleri satabilmeli.

31 Ortak alanlardaki kiosklar 7mt uzakta ve ticari faaliyete zarar verici olmamalı ve kioskların gelirleri ortak alan giderine katkı yapmalı

32 Vitrin camının min. %30 unu kullanma hakkı (sticker, duyuru vb. için)

33 Sorunlu personelin işten uzaklaştırılması İş Hukuku hükümlerine göre gerçekleştirilecek, personele ilişkin şikayetler iki şahitle tutulmuş olan bir tutanakla bildirilecek aksi takdirde dikkate alınmayacak

34 AVM’nin doluluk oranının %70’in altına düşmesi halinde fesih hakkı olmalı, ayrıca iki ay süreyle %70’in altına doluluk oranı düştüğü takdirde kira ödemesi yapılmamalı veya aynı oranda kira indirimi olmalı

35 Sözleşmenin yenilenmesi halinde kira artış oranı sabitlenmeli veya maksimum tutar getirilmeli, yeni kira dönemlerinde mal sahibinin yükümlülükleri kiracıya yüklenmemeli

36 Denetleme hakkı: Kiralayan firmaya denetleme hakkına sayı ve konu açısından sınırlama getirilmelidir.

37 Kiralayan denetleme hakkını kullanırken, gönderecekleri denetçilerin de gizlilik hükümlerine bağlı kalmalarını taahhüt edecektir. Kiralayanın adına çalışan denetçilerin gizlilik hükümlerine aykırı davranmaları halinde zarardan Kiralayan da müteselsilen sorumlu olacaktır.

38 Kiralayan, kiracının yazılı onayı olmadan logosunu, unvanını vb. kendi/AVM reklamını yapmak gibi amaçlarla kullanamaz.

39 AVM’nin yıllık ziyaretçi sayıları, daha önce hedeflenen gibi gerçekleşmediğinde (-10% ve aşağısı), sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı veya o oranda indirim hakkı

40 AVM’nin kim / hangi firma tarafından yönetileceği belirtilmeli

41 İşletme Yönetmeliği ve Yönetim Planı İncelenmeli

42 Kiracının Mağaza Dekorasyonu Projeleri Kiralayan Onayları kesin bir Süreye Bağlanmalı

43 Makul Süre Öncesinden Bildirim Cezai Şart ve Yaptırımlar Açısından Tüm Maddeler Kiracı’ya makul Süre Önceden Bildirim Şartına Bağlanmalı – Düzeltme İmkanı Tanınmalı

44 Ceza ve Zarar Maddeleri İçin Üst sınır Düzenlenmeli

45 Fesih 1 ( Erken Fesih Hakkı ) Sebepsiz-Sözleşme Süresi içinde Herhangi Bir Zamanda – İlk 2 yıldan sonra herhangi bir zamanda

46 Fesih 2 Teslim ve/veya AVM Açılış tarihinde gecikme

47 Fesih 3 Yasal İzn Eksikliği-Kiralanan Kapanışı

48 Fesih 4 Mücbir Sebepler

49 Fesih 5 Doluluk Oranı

50 Kiraya Veren’in Fesih Hakları Nelerdir

51 Tahliye Şartları Eski Hale İade Yükümlülüğü Var mı Tahliye Halinde Kiracı tarafından Alınabilecek Eşyalar Tahliye Süresi

 52 Şerh

53 Damga Vergisi

54 Cezai Şartlar Listesi

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.